Regulamin Konkursu
“ 1 000 zl na DETAILING TWOJEGO AUTA” dla widzów kanału ALL TIME DETAILING”

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem Konkursu “1000 zl na DETAILING TWOJEGO AUTA” dla widzów kanału ALL TIME DETAILING” (dalej: „Konkurs”) jest All Time Detailing Michał Barański siedzibą w Sosnowcu (31-200) przy ul.Przejazd 3, NIP: 6443431357. (dalej: „Organizator”). Natomiast przekazującym nagrodę jest Michał Barański.
2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki Konkursu.
3. Konkurs trwa od 14.11.2021 do 28.11.2021 roku.
4. Informacje o Konkursie, w tym niniejszy regulamin zostaną udostępnione na stronie sklep.alltimedetailing.com
5. Niniejszy Konkurs nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. – Dz.U. z 2019 r. poz. 847).

§ 2 Uczestnicy i warunki udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby fizyczne,które spełnią łącznie w okresie trwania konkursu następujące wymagania (dalej: Uczestnik):
a) dokonają zakupu produktów na kwotę 50zł na stronie https://sklep.alltimedetailing.com,
b) w zamówieniu znajdzie się co najmniej jeden kosmetyk marki All TIme Detailing,
c) w uwagach zamówienia opisze “jakie jest jego auto”,
d) zamówienie będzie z góry opłacone,
e) uczestnik musi być osobą pełnoletnią.

2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Do Konkursu nie mogą przystąpić pracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższych rodzin, tj. rodzice, dzieci, małżonkowie, rodzeństwo oraz powinowaci w linii prostej do drugiego stopnia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie, w tym do pozbawienia Uczestnika przyznanej nagrody, który wziął udział w Konkursie, ale nie spełnił warunków określonych w niniejszym Regulaminie, a także w przypadku naruszenia tych zasad przez Uczestnika.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji odpowiedzi konkursowej na swojej stronie internetowej, na profilu Facebook Organizatora lub na profilu Instagram Organizatora bez publikacji danych osobowych Uczestnika za wyjątkiem jego imienia, wieku oraz miejscowości zamieszkania.
6. Przystąpienie do Konkursu oznacza potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptację.

§ 3 Zwycięzcy, nagrody i wręczenie nagród

1. Komisja Konkursowa wyłoni w 1 etapie 4 osoby, które przejdą do finału (czytaj §3 pkt. 4).
2.W pierwszym etapie osoby zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową spośród Uczestników, którzy spełnili warunki określone w Regulaminie w pkt. §2. Komisja Konkursowa będzie się składała z 3 osób i będą to: Michał Barański, Kamila Radzioch, Urszula Barańska. Wybór Komisji jest ostateczny.
2. W ramach konkursu została przewidziana następująca nagroda:

– Voucher 1000 zł na Detailing Twojego Auta w All TIME DETAILING
3. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 4. 31.11. 2021 roku o godzinie 12:00 na Instagramie @wrapster_polska uruchomiona zostanie ankieta, podczas której każdy z widzów będzie mógł zdecydować, która z 4 najciekawszych odpowiedzi zostanie nagrodzona (nagroda- §3 pkt. 2). Ankieta będzie aktywna 24h od jej uruchomienia, czyli do 1.11.2021 do godziny 11:59.
5. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie w dniu 2.11.2021 roku
6. Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, jeżeli:
a. nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu,
b. nie przekaże niezbędnych danych osobowych lub przekaże dane nieprawidłowe lub niekompletne,
c. nie można się z nim skontaktować w celu powiadomienia o Nagrodzie. Organizator podejmuje dwie próby kontaktu. Za brak kontaktu uważane będzie brak nawiązania kontaktu, odebranie telefonu

7. Wydanie nagrody nastąpi po weryfikacji tożsamości Zwycięzcy.

§ 4 Reklamacje

1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem.
2. Reklamacje, związane można przesłać pocztą na adres Organizatora wyszczególniony w § 1 lub drogą mailową na adres kontakt@alltimedetailing.com
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
● imię̨ i nazwisko Uczestnika
● adres do korespondencji
● wskazanie podstaw reklamacji, w szczególności naruszonych postanowień Regulaminu,
● żądania Uczestnika oraz ich uzasadnienie.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
5. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany niezwłocznie po jej rozpatrzeniu pisemnie (przesyłką pocztową) lub na żądanie złożone w reklamacji na wskazany adres e-mail.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) jest organizator oraz właściciel All Time Detailing z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. Przejazd 3, NIP: 6443431357.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w zakresie:

a) dane identyfikujące osobę fizyczną tj. imię i nazwisko,
b) dane adresowe i teleadresowe tj. adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) obowiązkowej administracji podatkowo – księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ustawy z dn. 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych)
c) rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:
a) w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie, do czasu jego zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
b) w związku z wypełnieniem obowiązków prawnie ciążących na Administratorach do czasu wypełnienia tych obowiązków;
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji.
7. Dane Uczestników Konkursu nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c) prawo do przenoszenia danych;
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Prawa Uczestników, związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz szczegółowy zakres, cele, podstawa prawna i sposób przetwarzania danych w związku z udziałem w Konkursie zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://sklep.alltimedetailing.com/polityka-prywatnosci/

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się w szczególności:
a) wprowadzenie nowych lub zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu;
b) zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa w wyniku postanowień sądowych lub decyzji organów administracji państwowej, mających wpływ na usługi świadczone przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin Konkursu obowiązuje w okresie jego trwania.
3. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.